C.statcounter
Sklep geodezyjny · Instrumenty i akcesoria geodezyjne · Tachimetry · GNSS RTK · Teodolity · Niwelatory · Dalmierze Geomatix logo ul. Zimowa 39, 40-318 Katowice, tel. +48327815138, fax +48327815139

20140417 Slonsko Promocja 01
20140417 Slonsko Promocja 02 20140417 Slonsko Promocja 03
20140417 Slonsko Promocja 04
20140417 Slonsko Promocja 05

 

Regulamin promocji „Wspiyromy Ślonsko Gospodarka”

 1. Niniejszy regulamin (Regulamin), określa warunki i zasady, na jakich odbywa się promocja pod nazwą „Wspiyromy Ślonsko Gospodarka” (Promocja).
 2. Organizatorem promocji jest firma Geomatix Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach, 40-318, ul. Zimowa 39, zwana dalej Organizatorem.
 3. Promocja ma charakter ograniczony terytorialnie do województwa śląskiego.
 4. Promocja rozpoczyna się w dniu 1 lipca 2014 roku i trwa do dnia zamknięcia promocji przez Organizatora (Okres Promocji) to jest 29 sierpnia 2014.
 5. Okres Promocji dotyczy zleceń serwisowych dla fizycznie dostarczonych urządzeń pomiarowych do siedziby organizatora oraz daty wystawienia faktury. Przez fizyczne dostarczenie rozumie się odbiór urządzenia w siedzibie organizatora od kuriera lub od osoby zlecającej (Uczestnika Promocji) przez przedstawiciela Organizatora.
 6. Promocja dotyczy przyznania specjalnego rabatu na usługi serwisowe (z wyłączeniem kosztów podzespołów wymienionych lub użytych w trakcie wykonywania zlecenia serwisowego).
 7. Uczestnikiem promocji mogą być tylko i wyłącznie podmioty gospodarcze z siedzibą na terenie województwa śląskiego. Podstawą do weryfikacji województwa jest wpis KRS weryfikowany na stronie www. ems.ms.gov.pl na podstawie numeru NIP lub kopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej z wyraźnie określonym województwem.
 8. W przypadku braku możliwości weryfikacji województwa na stronie www. ems.ms.gov.pl obowiązek udokumentowania lokalizacji zarejestrowania przedsiębiorcy leży po stronie Uczestnika Promocji
 9. Dane osobowe uczestników promocji będą wykorzystywane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Organizatora. Jednocześnie zlecający korzystając z promocji wyraża zgodę na informowanie go drogą elektroniczną, telefoniczną oraz bezpośrednią (poczta, kurier) o aktualnych promocjach i ofertach Organizatora.
 10. Rabat przyznawany będzie na wniosek Uczestnika Promocji w momencie wystawienia faktury VAT jednak nie później niż do ostatniego dnia trwania Okresu Promocji. Wnioskowanie o przyznanie promocyjnego rabatu po wystawieniu faktury nie będzie podstawą do przyznania rabatu.
 11. Udział Uczestnika w promocji oznacza jego akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym Regulaminie.
 12. Uczestnikom promocji nie przysługuje otrzymanie ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego)
 13. Uczestnik może zostać nagrodzony wielokrotnie w ramach Promocji, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w niniejszym Regulaminie.
 14. Dodatkowo każdy zleceniodawca, który nie jest zarejestrowany w bazie danych organizatora promocji (Nowy Klient) i spełniający warunki opisane w niniejszym regulaminie otrzyma dodatkowy rabat na usługi serwisowe (z wyłączeniem kosztów podzespołów wymienionych lub użytych w trakcie wykonywania zlecenia serwisowego) w wysokości 20%.
 15. Łączny rabat wynikający z niniejszej promocji nie może przekroczyć 40% kosztów usługi (z wyłączeniem kosztów podzespołów wymienionych lub użytych w trakcie wykonywania zlecenia serwisowego).
 16. Reklamacje związane z przeprowadzeniem Promocji można przesyłać listownie na adres Organizatora.
 17. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładny opis reklamacji oraz dane Uczestnika niezbędne do udzielenia mu odpowiedzi.
 18. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania. Organizator rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia niniejszego Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony emailem (o ile będzie podany). Decyzja w przedmiotowej sprawie podjęta przez Organizatora jest ostateczna.
 19. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie, w szczególności z przyczyn techniczno – organizacyjnych.
 20. Odpowiedzialność Organizatora względem Uczestnika jest ograniczona do kwoty przyznanego rabatu.
 21. Materiały reklamowo-promocyjne związane z Promocją mają jedynie charakter informacyjny.
 22. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.
 23. Wszelkie spory i roszczenia związane z Promocją rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
 24. Promocja, której warunki zostały określone w niniejszym Regulaminie, nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r., Nr 4, poz. 27, z późniejszymi zmianami).
 25. Regulamin Promocji będzie dostępny przez czas trwania Promocji w siedzibie Organizatora.

South Logo

PEŁNE WSPARCIE! Jako dystrybutor generalny i autoryzowany serwis marki , oferujemy zarówno sprzęt geodezyjny, jak również pełne wsparcie techniczne oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

 


Szybki kontakt z nami

tel. +4832 781 51 38
kom. +48 698 503 012

Pełne dane kontaktowe

Geodezyjny sklep online GeoMarket.pl

Logo Geomarket

 

Chcesz być na bieżąco?

EmailNewsletter - zapisz się!
FacebookPolub geomatix.polska

1996 - 2018 © Geomatix Sp. z o.o.
All Rights Reserved.

Klauzula Znaki Towarowe Nazwy Firm